Depi desanm 2009... Anpil chanjman nan Boukan Guinguette.

Yon sèl regrè, jouk jounen jodia, rezilta finansye nou yo pa pèmèt nou reyalize gwo pwojè kominotè ak benefis antrepiz la.
Nou ka fè yon ti rale kan menm sou kèk aksyon :

 • Patisipasyon nan konstriksyon yon ranp beton sou plaj Reziye – Novanm 2012

  Inisiyativ sa a sòti nan ADEMA ak Lameri. Nou te bay yo yon ti bourad atravè yon mendèv pou reyalizasyon ranp sa a.

 • Rekonstriksyon mi ki olon plaj la – Desanm 2012 rive Jen 2015

  Mi sa a, te fèt lè fransè yo te la pandan fen 18èm sièk, li fè pati sit istorik Fò Valyè. Yo te refè'l deja nan lane 90 yo gras ak Walkie Busenius. Depi 2010, nou te pase men ladanl de fwa deja sou fòm mi sèk. Siklòn Sandy (Novanm 2012) fin mete tout sa atè.
  Nouvèl travay gen ti diferans ladann : yon pati nan trase a chanje, nou mete yon ti motye ni anndan mi a ni nan fondasyon yo pou yon pi bon resistans.
  Nou powofite okazyon sa a pou nou mete yon wobinè ak yon konbelann ki pou pèmèt pèchè Lapreskil ak Kapafou yo plen galon pa yo abò kannot yo, san yo pa bezwen debake. "Yon estasyon dlo dous pou batiman"
  Jouk jounen jodia Boukan Guinguette gentan envesti plis pase 260 000 Goud ($6 000 US) nan renovasyon mi sa a epi tou nou jwenn èd nan men yon antrepriz Omol Les Femmes du Christ (Milot Joseph) ki ofri nou 10 kamyon wòch.

 • Enstalasyon kò mò - 2013 ak 2014

  Boukan Guinguette vin amelyore kondisyon mouyaj Omol atravè 2 dispozitif ki toujou jwenn antretyen. ADEMA ak Lameri mache nan menm dinamik; yo enstale 3 lòt nan bè a. Sa pèmèt kenpòt batiman ak yatch touris ka vin mouye Omol.

 • Esponsò plizyè gwoup Rap Kreyol Omol - 2010 rive 2015

  GPM, Secteur7, Konfyans Click ak Djege Popilè, tout atis sa yo benefisye soutyen Boukan Guinguette pou pwomosyon ak reyalizasyon yo.

 • Kreasyon premye lekol Kitesurf an Ayiti - 2014 ak 2015

  Se yon rèv ki komanse ak Quentin, premye kiter ki navige nan bè a ak kitesurf li a. Lòt te vin swiv egzanm li. Jodia itopi a tounen realite, gras ak acha materyèl e prezans Fritz, enstriktè ayisyen nou an ki gen anpil eksperyans.

  Depi Mè 2016 , CORE Kites Canada ap kore devlopman kitesurf an Ayiti ak fòmasyon jèn Omol yo atravè patenarya espesyal li gen ak lekòl kitesurf Boukan Guinguette la !

 • Lòt pwojè - an preparasyon

  Boukan Guinguette ap vanse piti piti ak ti mwayen li yo. Li prevwa mete anplas yon debakadè, fè yon kat, pankat dirèksyon ak antretyen chimen randone yo, devlope lòt aktivite sou lanmè, elatrye...